Kwaliteit​

Om lid van de BKOGS te kunnen worden, moeten de leden aan de navolgende voorwaarden voldoen: conformeren aan een onafhankelijk examen minimale omzet gerealiseerd in de rijopleidingen OGS plicht tot vermelden van alle docenten in het docentenregister ISO 9001 gecertificeerd beschikt over eigen kantoor- en instructieruimte(n) Daarnaast kunnen de in het register ingeschreven docenten twee maal per jaar een door de BKOGS georganiseerde scholingsdag volgen. Deze dag heeft tot doel de kennis en kunde van de docenten te onderhouden en, waar mogelijk, verder uit te bouwen. Leden die zich conformeren aan de missie eisen van de branchevereniging en daarnaar handelen mogen -als bewijs hiervan- gebruik maken van het BKOGS logo.

Betrouwbaarheid

Het ledenregister van de BKOGS is openbaar. De aantallen en de competenties van de in het register vermelde docenten zijn valide en gecontroleerd. Opdrachtgevers kunnen het register raadplegen in het kader van inkoop en/of aanbesteding

Professionaliteit​

Leden van de BKOGS mogen, als civiele opleider, gebruik maken van een vrijstelling uit het RVV 1990; onder andere voor het verzorgen van rijonderricht met optische en geluidssignalen. De BKOGS ziet er op toe dat de leden zich conformeren aan en handelen naar de geldende wettelijke verplichtingen.

Integriteit

Integriteit is onlosmakelijk verbonden met de doelgroep waarvoor de BKOGS zich inspant. Leden van de BKOGS handelen dan ook onder alle omstandigheden transparant en zorgvuldig, met inachtneming van haar verantwoordelijkheden en volgens algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
Leden inlog BKOGS